tedosa.in
x‰Wik                              ne®ik                                 nrit
                             
                                 jäœehL fšé¤Jiw mYtyf¥ gâahs® r§f«  
(jäœehL muR mYty® x‹¿a¤Jl‹ ÏizªjJ)

(m§Ñfhu Miz v©.625 bghJ ehŸ.03.09.1924)

        tªnjkhju« ÏJnt ekJ jhuf kªÂu«    

                                                                                                                                                                                                  BY teodsa.in
                                                                                                                                                 உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து 
                                                                                                                                                 வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு. -திருக்குறள்       
g¢rçÁ ghš bgh§fš nghš, thœbt§F« Ïå¡f, midtU¡F« Ïåa bgh§fš ÂUehŸ thœ¤J¡fŸ.
khãy¤ jiyt® 
ÂU.kh.RFkh®
STATE PRESIDENT
MR.M.SUGUMAR 
khãy bghJ¢ brayhs®
ÂU.v«.v°.Kuë
STATE GENERAL SECRETARY
MR.M.S.MURALI
khãy¥ bghUshs®
ÂU.k.braghš
STATE TREASURER
MR.M.JAYAPAL
muR mYty® x‹¿a¤ khãy¤ jiyt® ÂU.r©Kfuh#‹ mt®fSl‹ ekJ khãy ã®th»fŸ
 
       3tJ Kiwahf jäHf Kjštuhf gjé V‰WŸs kh©òäF jäHf Kjšt® m«kh mt®fS¡F«, jäHf fšé¤ Jiw mik¢ruhf gjé V‰WŸs , Ãw Jiw mik¢r®fS¡F« ekJ r§f¤Â‹ rh®Ãš thœ¤J¡fis bjçé¤J¡ bfhŸ»nwh«.  jäHf Kjšt® m«kh mt®fS¡F e‹¿
 1)mik¢R¥gâahs®fS¡F 2rjÅj KJfiy MÁça® gâæl« m¿é¥ò btëæ£lik¡F«  
 2) gjé ca®¤j¥g£l ca®/nkšãiy¥ gŸëfS¡F 344 Ïsãiy cjéahs®fŸ k‰W« 544 MŒtf cjéahs®fŸ gâæl§fis TLjyhf m¿é¥ò btëæ£lik¡F«   
3) 5000¡F« nk‰g£l mo¥gil gâahs® gâæl§fis TLjyhf mDk¤J  m¿é¥ò btëæ£l jäHf Kjšt® m«kh mt®fS¡F e‹¿ !                                                                                                                                   

 

03.3.14-  tz¡f«, 1) ekJ r§f¤Â‹ khãy¤ nj®jš v®tU« 30.03.2014 (PhæW) m‹W jŠrhñ®, ehŠÁ¡nfh£il rhiy, ‘fhntç ÂUkz k©lg¤Âš’ eilbgwΟsJ. mJ rh®ghd khãy nj®jš Mizaç‹ mÂfhu¥ó®t foj«.  c§fŸ efY¡F ϧnf »ë¡ brŒÍ§fŸ g¡f« 1
27.2.14-  tz¡f«, ekJ r§f¤Â‹ nfhç¡ifia V‰W Ï›th©L 160 cjéahs®fŸ, t.v©.195 tiu (g.c) f©fhâ¥ghs®fŸ, 4 ne®Kf cjéahs®fŸ, 7 grh® gjé ca®ÎfŸ k‰W« t.v©.99 tiu ÏU¡if f©fhâ¥ghs®fŸ gâkhWjš më¡f¥g£LŸsJ.  Ïj‰fhf ekJ r§f« gŸë¡ fšé Ïa¡Fe®, Ïiz Ïa¡Fe® k‰W« Ïj‰fhf ciH¤Â£l gâahs®fS¡F« e‹¿ia¤ bjçé¤J¡ bfhŸ»wJ, nkY« gjé ca®Î bg‰wt®fS¡F« thœ¤J¡fisÍ« bjçé¤J¡ bfhŸ»nwh«.
27.3.2014-tz¡f«, Ï›th©L 509 (fUiz mo¥gil) Ïsãiy cjéahs®fS¡F òÂa gâæl« më¡f¥g£LŸsJ. nkY« 2 rjÅj KJfiy/g£ljhç MÁça® gâkh‰w« k‰W« 20 rjÅj Áw¥ghÁça® gâkh‰w« ekJ Jiwæš më¡f¥g£LŸsJ.  Ïj‰fhf ekJ r§f« gŸë¡ fšé Ïa¡Fe®, Ïiz Ïa¡Fe® k‰W« Ïj‰fhf ciH¤Â£l gâahs®fS¡F e‹¿ia¤ bjçé¤J¡ bfhŸ»wJ. nkY« òÂa gâthŒÃid bg‰wt®fS¡F ekJ thœ¤J¡fŸ.
19.2.14 -”tz¡f«, 1) ekJ r§f¤Â‹ khãy¤ nj®jš v®tU« 30.03.2014 (PhæW) m‹W jŠrhñ®, ehŠÁ¡nfh£il rhiy, ‘fhntç ÂUkz k©lg¤Âš’ eilbgwΟsJ. 2) kht£l§fëš    nj®jš el¤Â ã®th»fis  nj®ªbjL¥gj‰F ãakd« brŒa¥g£LŸs khãy ã®th»fŸ  étu«.  3) kht£l ã®th»fë‹ bga® g£oaš Ñœ¡fhQ« got¤Âš më¤Âl nt©Ljš got«  c§fŸ efY¡F ϧnf »ë¡ brŒÍ§fŸ
19.2.14 tz¡f« - *20.2.14 m‹W Ïsãiy  cjéahs® 143 egU¡F gjéæèUªJ cjéahsh gjé ca®Î fyªjhŒÎ eilbgw cŸsJ. Ϫj fyªjhŒÎ mªjªj kht£l Kj‹ik¡ fšé mYtyf§fëš fhbzhë _y« eilbgW«.
”tz¡f«, ekJ khãy ã®th»fë‹ T£l« 14.2.2014 m‹W fhiy Rkh® 10.30 kâ mséš, br‹id, jäœehL muR mYty® x‹¿a¤Â‹ f£oa¤Âš eilbg‰wJ. Ïš bgU«gh‹ikahd khãy ã®th»fŸ fyªJ bfh©ld®. Ïjid ekJ khãy¤ jiyt® ÂU.RFkh® Jt¡» it¤jh®. m›tika« 31.03.2014 m‹W khãy¤ jiyt® ÂU RFkh® XŒÎ bgWtij K‹å£L, khãy jiyt® k‰w khãy ã®thf gjéfS¡F jŠir kht£l«, fhntç fšahz k©lg¤Âš bghJ¤ nj®jš el¤JtJ vd Vfkdjhf Ô®khd« ãiwnt‰w¥g£L, mj‰fhd khãy nj®jš Mizauhf jäœehL muR mYty® x‹¿¤Â‹ jiytuhš ÏUt® ãaä¡f¥g£L, mj‹ bjhl® gâfŸ j‰nghJ eilbg‰W tU»wJ.  Ïj‹ gâfis khãy mik¥ò¢ brayhs® ÂU. Ïuh#uh‹ jiyikæš Ko¡»él¥g£LŸsJ. vdnt kht£l ã®th»fŸ j§fë‹ kht£l¤Â‹ ã®th»fë‹ g£oaiy (15.01.2014 Ëd® nj®Î brŒa¥g£lt®fŸ) étu¤Âid cl‹ khãy¤ jiyt®, khãy bghJ¢ brayhs® k‰W« khãy mik¥ò¢ brayhsç« rk®¥Ã¡f nf£L¡ bfhŸs¥g£LŸsd®. got étu« Ñœf©lthW më¡f¥g£LŸsJ. Ïj‹ ét¤Âid rh®ªj kht£l¤ jiyt® got¤Â‹ ÏWÂæš ifbah¥gä£L, nk‰f©lt®fS¡F m¢R efisÍ«, mš khãy mik¥ò¢ brayhsU¡F m¢R efš k‰W« Á.æ.š nrä¤J« më¡f kht£l¤ jiyt®fŸ nf£L¡ bfŸs¥gL»wh®fŸ.
t.v©.        kht£l¤Âš t»¡F« gjéæ‹bga®                       bga® ÂU/ÂUk          gâòçÍ« gjé/mYty«/C®/kht£l«   ifbah¥g«
   1.                                         2.                                                                   3.                                                    4.                                         5.           
tz¡f«, ekJ khãy¤ jiyt® ÂU RFkh® mt®fŸ 31.3.2014 m‹W XŒÎ bgWtjhš, j‰nghJ kht£l mséyhd nj®jšfŸ eilbg‰W, òÂa kht£l ã®th»fë‹ kht£l bghJ¡ FG T£l§fŸ mªjjªj kht£l§fëš Áw¥ghf eilbg‰W tU»wJ.  mj‹ bjhl®¢Áahf khãy nj®jš Ëd®(31.3.2014 m‹W) eilbgW«. òÂa ã®th»fS¡F ekJ thœ¤J¡fis m‹nghJ bjçé¤J¡ bfhŸ»nwh«,(òÂa ã®th»fŸ k‰W« giHa ã®th»fŸ j§fë‹ bga®g£oaiy ekJ Ïizajs¤Âš btëæL« tifæš, j§fë‹ kht£l ã®th»fë‹ g£oaiy jaÎ brŒJ thillai1975in@yahoo.com v‹w Kftç¡F ä‹dŠrš mD¥Ãit¡FkhW m‹òl‹ nf£L¡ bfhŸs¥gL»wh®fŸ.)
muR mYty® x‹¿a¤Â‹ khãy¤ jiytuhf Ïu©lhtJ Kiwahf nj®Î brŒa¥g£LŸs ÂU r©Kfuh#‹ mt®fis ekJ khãy bghJ¢ brayhs® ÂU v«.v°.Kuë, khãy¤ jiyik ãiya¢ brayhs® ÂU. gh.šiy¡ Fku‹, khãy Ïiz¢ braysh® ÂU ghyR¥Ãukâa‹ k‰W« br‹id kht£l¤ jiyt® ÂU. jahdª, br‹id kht£l bra‰FG cW¥Ãd® ÂU. r.brªÂš nty‹ M»nah® rdtç 2014æ‹ filÁ thu¤Âš rªÂ¤J thœ¤J¡fis bjçé¤jd®.
9-2-2014-tz¡f«, Átf§if kht£l¤Â‹ kht£l bghJ¡  FG¡ T£l« äf¢ Áw¥ghf eilbg‰wJ. Ïš ekJ khãy¤ Jiz¤ jiyt® ÂU brsç mUzh¢ry« k‰W« Ãw khãy ã®th»fŸ fyªJ bfh©ld®. Ïš Átf§if kht£l¤Â‹ nj®ªbjL¡f¥g£l  òÂa ã®th»f m¿Kf éHhΫ eilbg‰wJ.
15-2-2014-tz¡f«, ÂUtŸS® kht£l¤Â‹ kht£l K¥bgU« éHh äf¢ Áw¥ghf eilbg‰wJ. Ïš ekJ khãy¤ Jiz¤ jiyt® ÂU eluh#‹,ÂU. r©Kfehj‹, khãy¤ jiyikãiya¢ brayhs® ÂU. šiy¡ Fku‹, khãy Ïiz¢ brayhs® ÂU.gyR¥Ãukâa«, jehmx ÂUtŸS® kht£l ã®th»fŸ,kht£l¤ jiyt® ÂU.jahdª k‰W« ntYh® kht£l¤ jiyt® ÂU. ÂUPhdr«gªj« k‰W« Ãw ã®t»fS« fyªJ bfh©ld®. Ïš ÂUtŸS® kht£l¤Â‹ nj®ªbjL¡f¥g£l  òÂa ã®th»f m¿Kf éHhΫ eilbg‰wJ. tUif òçªjt®fS¡f kd« ãiwa, thŒ kz¡f mWRit czΫ më¡f¥g£lJ.

ekJ kht£l ã®th»fŸ 2014-g£oaš 

Panel & Addl Panel copys or new orders pls go to Download Page  
                                                            TamilMedicine.
e«nkhL gâòçªJ khj« njhW« XŒÎ bg‰W bršY«, ekJ rnfhju/rnfhjçfŸ, j§fŸ FL«g¤jhUl‹ všyh tsK« bg‰W thH Ïiwtid ekJ r§f« nt©L»wJ. 

25.01.2013 ekJ khãy ika T£l« ehif kht£l¤Âš Áw¥ghf eilbg‰wJ (òif¥gl¤Â‰F Ïizjs« http://tedosa12in.webs.com/ Kftç¡F bršyΫ) . Ïš 26 Ô®khd§fŸ ãiwnt‰w¥g£ld. Ïjid bt‹¿lΫ, éU¥g khWjš k‰W«  gjé ca®Îfis bg‰¿lΫ, ekJ khãy jiyik k‰W« bghJ¢ brayhs® jiyikæšmid¤J khãy kht£l ã®th»fŸ gŸë¡ fšé Ïa¡Feiu 26.9.2013 m‹W rªÂ¡»‹wd®.

ekJ r§f¤Â‹ rh®Ãš 2011š eilbg‰w kht£l bghJ¡FG T£l« k‰W«

by tedosa.in    

 

our other webpage (home page)  http://tngedosa.webs.com/

pls Click Ur mail here 

                                                  

 
 
  
 

Copy right reserved 2010

GT Infotech